Образовни профил туристички техничар за време школовања омогућава ученицима:

  • Да упознају основне категорије обележја и функције туризма,
  • Да овладају техником обављања послова на рачунару,
  • Разумевање маркетинга као тржишног понашања предузећа,
  • Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу економских појава на нивоу предузећа,
  • Да примењују усвојена знања из проблематике спољнотрговинског, девизног и финансијског пословања,
  • Оспособљавање ученика за самостално извршавање радних задатака у туристичким објектима, хотелима...

Ученици који заврше овај образовни профил су оспособљени за рад у туристичким агенцијама и хотелима, припремање, израђивање и продају турустичких услуга, односно за рад у туризму уопште. Велика предност овог образовног профила је изучавање два страна језика. 

Са стеченим теоретским и практичним знањима кроз школовање на овом образовном профилу, ученици имају одличну основу наставак школовања на високим школама и факултетима (економски, правни, филолошки факултет, хотелијерство, туризам, менаџмент, географија, ФОН итд.).