Садашњи ученици и запослени труде се да својим радом и постигнућима буду достојни наследници утемељивача Техничке школе, али и да достигну нове циљеве и суоче се са изазовима савремених захтева који стоје пред средњим стручним образовањем, свесни чињенице да је образовање основа и услов сваког напретка, и личног и друштвеног. Не плашећи се да уложе свој рад, ентузијазам и креативност, следе визију дефинисану Школским развојним планом:

„Професионални, стручни и мотивисани наставници који раде у модерној и савременој школи са мотивисаним и добрим ученицима у одељењима са мањим бројем ученика; наставом заснованом у свим облицима групног и индивидуалног рада, уз примену активне наставе са заједничким циљем: најквалитетније и најперспективније образовање које може наћи примену одмах по завршетку школе. Школа која доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења и која сарађује са сличним школама из земље и иностранства.“

Техничка школа је почела са радом 1946. године. Од тада, школа је, од петомесечног курса за занатског мајстора, затим Стручне школе за ученике у индустрији и занатству, Мешовите школе ученика у привреди, Школе за квалификоване раднике, Центра за усмерено образовање и Средње школе, прерасла у данашњу Техничку школу.

Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручју рада машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељсво и туризам и њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и развој и изградња позитивног размишљања; оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за даље школовање. Школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама као и пружањем различитих интелектуалних услуга.

Техничка школа, на основу решења Министарства просвете Републике Србије број 022-05-155/93-03, испуњава потребне услове у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника.

Техничка школа Нова Варош Техничка школа Нова Варош